Göran Alvek

GÖRAN ALVEK

Göran har mångårig erfarenhet av  företagsfinansiering, företagsförvärv, kapitalanskaffning, styrelsearbete och processledning.

 

Han har erfarenhet från olika branscher, olika typer av företag; mindre tillväxtföretag såväl som stora organisationer, olika organisationsformer; från privata sektorn och från den offentliga sektorn.

 

Göran har under mer än 15 år arbetat med tillväxtfinansiering, riskkapitalinvestering och med obeståndsfrågor. Detta i egenskap av kreditchef på Almi, vilket gett erfarenhet, kunskap och kontaktnät i alla de frågeställningar som har samband med företagsstart, tillväxt och även växtvärk.

 

Under många år arbetade Göran i företagsledningen för NTS, det som idag motsvaras av DSV. Verksamheten var i stark expansion vilket innebar utvecklingsfrågor som kontorsetableringar, system- och processutveckling parallellt med arbetet med företagskultur, medarbetar- och ledarskap och kommunikationsstrategi – allt med syfte att nå tillväxt under fortsatt lönsamhet. Bolaget hade verksamhet på 27 platser med en omsättning som växte från 600 MSEK till 1 100 MSEK.

 

Under några år arbetade han på Ratos i Stockholm med frågor kring internationalisering genom företagsförvärv, då Ratos förvärvade bolag i många länder för att bygga en internationell logistikverksamhet baserad på den svenska verksamheten.

 

Göran har under flera år också arbetat i företagsledningen i ett entreprenörskapsdrivet företag med delvis andra frågor i fokus; hur bibehålla entreprenörskapet och samtidigt skapa effektiva rutiner och processer, hur fokusera på likviditetsfrågor i en organisation med främsta mål kundleveransen, hur skapa utvecklingsmöjligheter för personal i en extremt tillväxtorienterad organisation.

 

Under en tid arbetade Göran i livsmedelsindustrin, på Scan, och medverkade där bland annat i att utveckla den ekonomiska strukturen och rapporteringen, med syfte att skapa affärsmässig delaktighet och förståelse för verksamheten.

 

Göran har under några år arbetat på Köpmannaförbundet/ Livsmedelshandlarförbundet, idag Svensk Handel, med olika branschfrågor för handeln.

 

Han är certifierad styrelseledamot, och har under lång tid arbetat i styrelser i startups, i etablerade företag och i utvecklingsföretag. Under ett par år arbetade Göran även som verksamhetschef för StyrelseAkademien.

 

Göran har under de senaste tre åren arbetat som utbildare i ekonomisk förståelse, som ett led att öka bolagets lönsamhet och medarbetarnas engagemang och delaktighet. Initialt skedde detta hos IHM, idag sker det främst för utbildningsorganisationen Confex.

 

Fokusområden för Göran är; företagsfinansiering, generationsskifte, förvärv och förändringsprocesser.

 

 

SENIOR ADVISOR

goran.alvek@bizdevnet.se

+46 738 02 01 40