Våra erbjudanden

VÅRA ERBJUDANDEN

VÅR METOD

 

Förutsättningen för en lyckad strategi är en tydligt förankrad och väl implementerad process. Detta låter som en självklarhet men så är inte alltid fallet.

 

Utöver konsultverksamhet erbjuder vi också utbildnings- och seminarieverksamhet specialanpassad för våra uppdragsgivare.

 

 

TILLVÄXT

 

Strategier för lönsam hållbar tillväxt genom att tillsammans med organisationen ta fram och implementera strategier samt metoder för att löpande följa upp...

 

OMSTRUKTURERING

 

Förutsättningarna förändras konstant. Ideligen görs mindre korregeringar för att motverka negativa effekter.

 

BizDevNet’s konsulter har genom egen erfarenhet stor kunskap

OFFENTLIG SEKTOR

 

Hela den offentliga sektorn står inför stora utmaningar. En förändrad demografi med allt färre invånare som ska betala för fler...

TILLVÄXT

 

 

Strategier för lönsam tillväxt genom att tillsammans med organisationen ta fram och implementera strategier samt metoder för att löpande följa upp mål och strategier.

 

En tillväxtstrategi inleds med en undersökning om marknad och behov på marknaden. Merparten av den information som behövs finns normalt i den egna organisationen, spridd på olika funktioner. En av de viktigaste frågorna att ställa sig när man tar fram en vinnande strategi är; - vad gör oss och vårt företag unikt. Detta kan skapas genom en unik produkt, men oftare på att man kombinerar produkt med kompetens, service, teknik m.m. Det är också viktigt att förstå organisationens kapabilitet och eventuella gap mot en vald strategi. Med kapabilitet menas organisationens förmåga och kompetens.

 

För många inhemska företag kan det vara ett stort och svårt steg att växa genom att bredda sin marknadsplats och att ge sig ut på ibland helt okända geografiska marknader. Arbetet kräver mycket tid och ett brett kontaktnät och det finns många gånger risker som gör att många avstår redan i ett tidigt skede. Språkhinder kan vara ett annat problem som stoppar planerna.

 

Inom BizDevNet har vi egen erfarenhet av att arbeta med internationalisering och har också viktiga kontakter på en mängd marknader. Vi vet också hur man förbereder sig för en internationalisering för att undvika fallgroparna. Lokala handelshinder förekommer vilket kräver att man utreder vilka dessa är och ur det påverkar planerna.

 

För att en strategi skall bli framgångsrik krävs en organisation som förstår, accepterar och brinner för företagets visioner och idéer. Här är det viktigt att man involverar organisationen i ett tidigt skede. För att nå sina mål krävs en vision som är tydlig både för marknaden och kollegor. Denna vision är sedan grunden för en väl formulerad affärside, som förmedlar varför vi är unika. Detta måste sedan brytas ned i tydliga och mätbare mål för enheter ned till individ, vilket kräver organisationens delaktighet. Här måste också finnas system för uppföljning av satta mål. För att man skall lyckas krävs också att man samlas kring starka och tydliga värderingar och att man kan bygger ett starkt varumärke.

OMSTRUKTURERING

 

 

Förutsättningarna förändras konstant. Ideligen görs mindre korregeringar för att motverka negativa effekter. Tyvärr tar man sig inte tid för att göra en större mer genomgripande översyn av verksamheten, ibland beroende på resursbrist, ibland beroende på kompetensbrist. BizDevNet’s konsulter har genom egna erfarenheter stor kunskap av olika former av omstrukturering/turn-arounds. Detta inbegriper bl a:

 

Kostnadsreduktion - Hur kan kostnader minskas utan att skada kundnyttan?

 

Kapitalbindning - Hur ökas kapitalomsättningshastigheten och vad binder företagets kapital?

 

Make/Buy beslut - Vilka delar av verksamheten kan bli konkurrenskraftigare genom extern försörjning?

 

Företagsrekonstruktion - Återvinna värden från verksamheter på obestånd.

 

I uppdragen jobbar BizDevNet genom de olika faserna nära den operativa organisationen och säkerställer att överenskomna planer genomförs. Dels kan vi verka som en förändringsagent och utmana verksamheten och dels kan vi förstärka organisation genom att bemanna tillfälliga befattningar under tiden som omstruktureringen sker. I visa större omstruktureringsprojekt är det inte ovanligt att ägarna, banker eller andra intressenter som verkat som uppdragsgivare.

OFFENTLIG SEKTOR

 

 

Effektivisering av offentlig sektor

 

Hela den offentliga sektorn står inför stora utmaningar. En förändrad demografi med allt färre invånare som ska betala för fler. Ständigt ökade krav på kvalitet, tillgänglighet och individualisering av de offentliga tjänsterna. Nya lagkrav, och en allt hårdare konkurrens om såväl invånare som personal.

 

Därför måste man hitta nya sätt att utföra produktionen av offentligt finansierade tjänster som är kostnadseffektivare och därmed mera ekonomiska än de nuvarande, men som inte påverkar medborgarnas upplevda välfärd negativt, utan snarare adderar ett upplevt mervärde.

 

BizDevNet’s konsulter kan genom sin erfarenhet bistå i detta arbetet på olika sätt:

 

• Utveckling av styrning och beslutsprocesser

 

• Översyn av organisationsformer för olika verksamheter

 

• Finans- & budgetfrågor

 

• Kompetens- och ledarutveckling

 

• Utveckla former för samarbete utanför den egna organsiationen

 

 

Konkurrensutsättning

 

Genom konkurrensutsättning ges organisationen möjlighet att fokusera på sitt huvuduppdrag. Dessutom finns ofta en stor potential att reducera kostnaderna för olika stödfunktioner.

 

BizDevNet’s konsulter har stor erfarenhet av sådant arbete i olika typer av organisationer och kan bistå i dess olika faser:

 

• Genomgång av all verksamhet för att identifiera vilka som är möjliga och lämpliga att konkurrensutsätta

 

• Utarbetande av program för konkurrensutsättning innehållande regelverk, riktlinjer och plan för genomförande

 

• Framtagande av förfrågningsunderlag

 

• Utvärdering av inkomna anbud

© Copyright 2020. All Rights Reserved.

KONTAKTA OSS

Stortorget 17, 211 22 Malmö, Sweden

info@bizdevnet.se

Stortorget 17, 211 22 Malmö

FÖLJ OSS

LinkedIn

PROFIL

Vi som konsulter har en stor erfarenhet att i operativa positioner leda och ta ansvar för förändringsprocesser. Vårt fokus är på de delar som ofta är eftersatta såsom implementering och förankring i verksamheten, där vi sätter organisationens individer i centrum. Vi tar ansvar för att planer blir verklighet och resultat uppnås.